загрузка...
Блоги
Дзьобак Володимир Дзьобак Володимир РОЗДУМИ ПРО НАДВАЖЛИВЕ або ЧОМУ НАШІ ОЛІГАРХИ СТАЛИ МОГИЛЬЩИКАМИ НИНІШНЬОЇ УКРАЇНИ

Головним інструментом нинішніх олігархів є безправний люмпен, який живе на подачках від держави, на грані фізичного виживання. Ось чому значна частина пенсіонерів є найкращим їх електоратом, який і допомагає часто приводити до влади їх ставлеників. Для малого і середнього бізнесу сьогодні закриті економічні ліфти у цілих галузях економіки, бо з кожним роком сфери зацікавленості олігархії збільшуються, перекриваючи кисень усім іншим.

Всі блоги
Колонка автора
Всі колонки авторів
Петиції ВАП
ВИМАГАЄМО ІНДЕКСАЦІЇ НАШИХ ПЕНСІЙ!!!
2 Подробиці Подати пропозицію
Опитування
Чи дотримуєтесь Ви правил карантину?

Хто має право на пільгові ліки?

Збільшити шрифт Зменшити шрифт
Надіслати
Друкувати

Які категорії насе­лення мають пільги на отри­мання лікарських засобів під час амбула­торного лікування? Якими нормативними документами це право передбачено?

Основним нормативним документом, який регу­лює це питання, є Поста­нова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядку­вання безоплатного та пільгового відпуску лі­карських засобів за ре­цептами лікарів у разі амбулаторного лікуван­ня окремих груп населен­ня та за певними катего­ріями захворювань».

Згідно з цією постановою безоплатне або пільгове забезпечення лікарськи­ми засобами за рецепта­ми у разі амбулаторного лікування особи зале­жить від того, до якої групи населення нале­жить хворий, а також від категорії захворювання.

Безоплатно і на пільго­вих умовах відпускають­ся лікарські засоби, за­значені у переліку лікар­ських засобів вітчизня­ного та іноземного ви­робництва.

Відпуск лікарських засо­бів безоплатно і на піль­гових умовах у разі амбу­латорного лікування осіб аптеки провадять за ре­цептами, що їх випису­ють лікарі лікувально-профілактичних закла­дів за місцем проживан­ня осіб.

Особи, які обслуговують­ся у відомчих лікувально-профілактичних за­кладах і мають право на безоплатний або пільго­вий відпуск лікарських засобів, отримують їх у аптеках, закріплених за цими закладами.

Витрати, пов’язані з від­пуском лікарських засо­бів безоплатно і на піль­гових умовах, провадять­ся за рахунок загальних асигнувань, що передба­чаються відповідними бюджетами на охорону здоров’я, а також коштів Фонду для здійснення за­ходів щодо ліквідації на­слідків Чорнобильської катастрофи та соціально­го захисту населення

У разі амбулаторного ліку­вання лікарські засоби за рецептами лікарів відпус­каються безоплатно таким категоріям громадян:

– особам, яким передба­чено безоплатний від­пуск лікарських засобів, згідно із Законом Украї­ни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соці­ального захисту»;

– особам, які мають особливі трудові заслуги пе­ред Батьківщиною, від­повідно до Закону Украї­ни «Про основні засади соціального захисту ве­теранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

– особам, яким передба­чено безоплатний від­пуск лікарських засобів, згідно із Законом Украї­ни «Про статус і соціаль­ний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката­строфи»;

– пенсіонерам із числа колгоспників, робітни­ків, службовців, які одер­жують пенсію за віком, по інвалідності та у разі втрати годувальника в мінімальних розмірах (за винятком осіб, які одержують пенсію на ді­тей у разі втрати году­вальника);

– дітям віком до трьох ро­ків;

– дітям-інвалідам віком до 16 років;

– дітям віком до 18 років, які перенесли у 1988 році хімічну інтоксикаційну алопецію у м. Чернівці;

– дівчата-підлітки і жін­ки із протипоказаннями вагітності, а також жін­ки, які постраждали вна­слідок Чорнобильської катастрофи, забезпечу­ються безоплатно засоба­ми контрацепції.

При амбулаторному лі­куванні лікарські засоби за рецептами лікарів від­пускаються з оплатою 50% вартості для таких категорій громадян:

– інвалідів I і II груп унаслідок трудового ка­ліцтва, професійного або загального захворювання;

– інвалідів із дитинства I і II груп;

– дітей віком від трьох до шести років;

– осіб, що їх реабілітова­но відповідно до Закону України «Про реабіліта­цію жертв політичних репресій на Україні», які стали інвалідами внаслі­док репресії або є пенсіо­нерами;

– осіб, нагороджених зна­ком «Почесний донор України» та «Почесний донор СРСР».

Що лікуватимемо?

При яких захворюваннях хворі забезпечуються без­оплатними ліками?

У разі амбулаторного лікування лі­карські засоби відпускаються безо­платно при захворюваннях, до яких належать: онкологічні та гематоло­гічні захворювання; діабет (цукро­вий і нецукровий); ревматизм; рев­матоїдний артрит; пухирчатка; сис­темний гострий вовчак; системні, хронічні, тяжкі захворювання шкі­ри; сифіліс; лепра; туберкульоз; ад­дісонова хвороба; гепатоцеребраль­на дистрофія; фенілкетонурія; ши­зофренія та епілепсія; психічні за­хворювання (інвалідам I та II груп, а також хворим, які працюють у лікувально-виробничих майстер­нях психоневрологічних і психіа­тричних закладів); стан після опе­рації протезування клапанів серця; гостра переміжна порфірія; муко­вісцидоз; тяжкі форми бруцельозу; дизентерія; гіпофізарний нанізм; стан після пересадки органів і тка­нин; бронхіальна астма; хвороба Бехтєрєва; міастенія; міопатія; мо­зочкова атаксія Марі; хвороба Пар­кінсона; інфаркт міокарда (перші шість місяців); дитячий церебраль­ний параліч; СНІД, ВІЛ-інфекція; післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі, з приводу раку щитовид­ної залози; гіпопаратиреоз; вродже­на дисфункція кори наднирників.

Безоплатний відпуск лікарських за­собів за переліченими категоріями захворювань проводиться лише у разі амбулаторного лікування осно­вного захворювання, за яким хво­рим надано пільги. Хворі на СНІД та ВІЛ-інфіковані, незалежно від основного захворювання, мають право на безоплатний відпуск лі­карських засобів за наявності в них будь-яких інших захворювань.

До списку новин