загрузка...
Блоги
Дзьобак Володимир Дзьобак Володимир РОЗДУМИ ПРО НАДВАЖЛИВЕ або ЧОМУ НАШІ ОЛІГАРХИ СТАЛИ МОГИЛЬЩИКАМИ НИНІШНЬОЇ УКРАЇНИ

Головним інструментом нинішніх олігархів є безправний люмпен, який живе на подачках від держави, на грані фізичного виживання. Ось чому значна частина пенсіонерів є найкращим їх електоратом, який і допомагає часто приводити до влади їх ставлеників. Для малого і середнього бізнесу сьогодні закриті економічні ліфти у цілих галузях економіки, бо з кожним роком сфери зацікавленості олігархії збільшуються, перекриваючи кисень усім іншим.

Всі блоги
Колонка автора
Всі колонки авторів
Петиції ВАП
ВИМАГАЄМО ІНДЕКСАЦІЇ НАШИХ ПЕНСІЙ!!!
2 Подробиці Подати пропозицію
Опитування
Чи дотримуєтесь Ви правил карантину?

Поради по догляду за цуценям

Збільшити шрифт Зменшити шрифт
Надіслати
Друкувати

 

Ви­хо­ван­ня со­ба­ки ‒ це від­по­ві­даль­ний та ком­плексний про­цес, який ду­же важ­ли­вий для ство­рен­ня міц­но­го кон­такту між влас­ни­ком та його улюб­ленцем.

Якіс­ний дог­ляд за цу­це­ням сто­су­єть­ся кож­но­го ас­пекту жит­тя со­ба­ки — від го­ду­ван­ня до нав­чання та гі­гі­єни. Са­ме то­му, пе­ред тим як за­вес­ти но­во­го чо­ти­ри­ла­по­го дру­га, пот­рібно яко­мо­га біль­ше діз­на­ти­ся про те, як пра­виль­но дог­ля­да­ти та ви­хо­ву­ва­ти цу­це­ня.

Харчування

Для здо­ро­во­го роз­витку ор­га­ніз­му пот­рібно, щоб із пер­ших днів жит­тя ма­лень­кий друг от­ри­му­вав не­об­хідні по­жив­ні ре­чо­ви­ни, які сфор­му­ють кіс­тки, м’язи та іму­ні­тет. Спо­чат­ку цу­це­ня хар­чу­єть­ся ма­те­ринсь­ким мо­ло­ком, але вже піс­ля то­го, як во­но опи­ни­ло­ся в но­во­му до­мі, це зав­дання на се­бе пе­ре­би­рає влас­ник.

Пот­рібно виб­ра­ти пра­виль­не та зба­лан­со­ва­не хар­чу­ван­ня, яке бу­де на 100 % за­до­воль­ня­ти пот­ре­би тва­ри­ни в різ­но­ма­ніт­них мік­ро­еле­мен­тах. Для цього кра­ще знай­ти спе­ці­аль­ний за­водсь­кий корм, роз­робле­ний вик­лючно для цу­це­нят, нап­риклад, від Purina.

Лікування та огляд

Ще в ніж­но­му ві­ці пот­рібно від­вести цу­це­нят­ко до ве­те­ри­на­ра. Спе­ці­аліст про­ве­де пот­рібні щеп­лення від роз­повсюд­же­них хво­роб, а та­кож ог­ля­не тва­ри­ну що­до на­яв­ності різ­но­ма­ніт­них па­то­ло­гій. Як­що ви не пла­ну­єте на­да­лі про­во­ди­ти в’яз­ку, то кра­ще сте­ри­лі­зу­ва­ти тва­ри­ну. Та­ким чи­ном бу­дуть змен­ше­ні ри­зи­ки ви­ник­нення де­яких хво­роб.

Ог­ляд у ве­те­ри­на­ра пот­рібно про­во­ди­ти кож­но­го ро­ку.

Соціалізація цуценяти

Ко­ли тва­ри­на опи­ня­єть­ся в но­во­му для се­бе се­ре­до­ви­щі ‒ це зав­жди при­чи­на для зай­вих тур­бот для неї. То­му пот­рібно спри­яти пра­виль­ній со­ці­алі­за­ції цу­це­ня­ти. Це до­по­мо­же сфор­му­ва­ти ха­рак­тер і на­да­лі пе­рет­во­ри­ти улюб­ленця на спо­кій­но­го та дружнього со­ба­ку.

Для по­чат­ку най­кра­ще ізо­лю­ва­ти цу­це­ня від ін­ших чле­нів ро­ди­ни та до­маш­ніх улюб­ленців, щоб во­но змог­ло вив­чи­ти но­вий дім. А по­тім вже по­во­лі про­во­ди­ти знайомс­тво з діть­ми та ін­ши­ми со­ба­ка­ми чи ко­та­ми.

Дресирування цуценяти

Ви­хо­ван­ня цу­це­ня­ти пот­рібно по­чи­на­ти ще у ди­тя­чо­му ві­ці. Для тва­ри­ни гос­по­дар ‒ це взі­рець для нас­лі­ду­ван­ня. Са­ме то­му пот­рібно уваж­но по­во­ди­ти­ся в при­сут­ності улюб­ленця. Ні в яко­му ра­зі не мож­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти фі­зич­ні по­ка­ран­ня. Так цу­це­ня бу­де прос­то бо­яти­ся вас. На­ба­га­то кра­ще по­віль­но та тер­пля­че ко­ри­гу­ва­ти по­ве­дін­ку тва­ри­ни.

Як­що у вас не­має дос­ві­ду в дре­си­ру­ван­ні, кра­ще прой­ти курс нав­чання з про­фе­сій­ним кі­но­ло­гом.

По­ява в до­мі но­во­го улюб­ленця ‒ це зав­жди зво­руш­ли­вий та при­єм­ний про­цес. Але пот­рібно зав­часно діз­на­ти­ся, як дог­ля­да­ти за цу­це­ням пра­виль­но, щоб ви­бу­ду­ва­ти міц­ний зв’язок між гос­по­да­рем та улюб­ленцем.

Джерело:
До списку новин