загрузка...
Блоги
Дзьобак Володимир Дзьобак Володимир РОЗДУМИ ПРО НАДВАЖЛИВЕ або ЧОМУ НАШІ ОЛІГАРХИ СТАЛИ МОГИЛЬЩИКАМИ НИНІШНЬОЇ УКРАЇНИ

Головним інструментом нинішніх олігархів є безправний люмпен, який живе на подачках від держави, на грані фізичного виживання. Ось чому значна частина пенсіонерів є найкращим їх електоратом, який і допомагає часто приводити до влади їх ставлеників. Для малого і середнього бізнесу сьогодні закриті економічні ліфти у цілих галузях економіки, бо з кожним роком сфери зацікавленості олігархії збільшуються, перекриваючи кисень усім іншим.

Всі блоги
Колонка автора
Всі колонки авторів
Петиції ВАП
ВИМАГАЄМО ІНДЕКСАЦІЇ НАШИХ ПЕНСІЙ!!!
2 Подробиці Подати пропозицію
Опитування
Чи дотримуєтесь Ви правил карантину?

Селяни на Хмельниччині варять італійський сир

Збільшити шрифт Зменшити шрифт
Надіслати
Друкувати

У Щи­бо­рівсь­кій те­ри­то­рі­аль­ній гро­ма­ді, що на Хмель­нич­чи­ні, сво­го ча­су се­ля­ни ут­ри­му­ва­ли чи­ма­ло ху­до­би. Але їх не влаш­то­ву­ва­ла низь­ка за­го­ті­вель­на ці­на на мо­ло­ко.

Піс­ля ство­рен­ня тер­гро­ма­ди ви­па­ла на­го­да взя­ти участь і пе­ре­мог­ти у кон­курсі на гран­то­ві про­єк­ти від Єв­ро­со­юзу за умо­ви спів­фі­нан­су­ван­ня з міс­це­во­го бюд­же­ту. 

По­ра­див­шись із од­но­сель­ця­ми, ви­рі­ши­ли за гран­то­ві та влас­ні кош­ти на тро­хи біль­ше міль­йон гри­вень ство­ри­ти сіль­сько­гос­по­дарсь­кий об­слу­го­ву­ючий ко­опе­ра­тив «Ра­до­дар» з пе­ре­роб­ки мо­ло­ка.

Се­ля­ни на Хмель­нич­чи­ні ва­рять іта­лій­ський сир. Як пи­ше ХМ-ІН­САЙД, за­ку­пи­ли не­об­хідне об­ладнан­ня, об­лашту­ва­ли не­ве­лич­ке ви­роб­ниц­тво за всі­ма між­на­род­ни­ми стан­дарта­ми, прой­шли сер­ти­фі­ко­ва­не нав­чання.

По­ча­ли прий­ма­ти си­ро­ви­ну в міс­це­во­го на­се­лен­ня і ва­ри­ти два ви­ди си­ру — брин­зу та ри­ко­ту, а ви­руч­ку ді­ли­ти між чле­на­ми ко­опе­ра­ти­ву. «Ри­ко­та — це та­кий тра­ди­цій­ний іта­лій­ський си­ро­ват­ний сир. Але на­шій ри­ко­ті, по­вір­те, по­заз­дри­ли б са­мі іта­лій­ці. Бо ж про­дук­ція — 100 % на­ту­раль­на, еко­ло­гіч­но чис­та, без ГМО та до­мі­шок, ви­го­тов­ле­на з ду­шею. Її із за­до­во­лен­ням спо­жи­ва­ють ді­ти. За­раз пра­цю­ємо над роз­ши­рен­ням рин­ку збу­ту», — ді­лить­ся дум­ка­ми ке­рів­ни­ця ко­опе­ра­ти­ву Га­ли­на Бо­люх.

Те­пер мо­ло­ка зда­ють, на жаль, ма­ло, ко­ро­ви три­ма­ти не­ви­гід­но. Та це не єди­на проб­ле­ма си­ро­вар­ні. Бю­рок­ра­тич­ні пе­ре­по­ни ста­вить до­ро­го­вар­тісний ла­бо­ра­тор­ний ана­ліз про­дук­ції, а без вис­новку на від­по­від­ність якос­ті та­кі про­дук­ти не ре­алі­зу­ва­ти. Для ма­лень­ких сіль­гос­пко­опе­ра­ти­вів і ве­ли­ких під­при­ємств вит­ра­ти на ці дос­ліджен­ня од­на­ко­ві.

Але дер­жа­ва по­ки не вра­ху­ва­ла різ­ни­цю в їх до­хо­дах. От і мір­ку­ють в Щи­бо­рівсь­кій тер­гро­ма­ді, як роз­ви­ва­ти і роз­ши­рю­ва­ти ви­роб­ниц­тво. Взя­ли участь та пе­ре­мог­ли у кон­кур­сно­му від­бо­рі про­єк­тів «Гро­ма­да друж­ня до біз­не­су».

Те­пер го­ту­ють­ся до нас­тупно­го ета­пу за­лу­чен­ня гран­то­вих кош­тів на но­віт­ні тех­но­ло­гії. На­га­да­ємо, меш­канка Ізяс­лавщи­ни зай­ма­єть­ся си­ро­ва­рін­ням та ко­зів­ниц­твом.

Джерело:
До списку новин