загрузка...
Блоги
Дзьобак Володимир Дзьобак Володимир РОЗДУМИ ПРО НАДВАЖЛИВЕ або ЧОМУ НАШІ ОЛІГАРХИ СТАЛИ МОГИЛЬЩИКАМИ НИНІШНЬОЇ УКРАЇНИ

Головним інструментом нинішніх олігархів є безправний люмпен, який живе на подачках від держави, на грані фізичного виживання. Ось чому значна частина пенсіонерів є найкращим їх електоратом, який і допомагає часто приводити до влади їх ставлеників. Для малого і середнього бізнесу сьогодні закриті економічні ліфти у цілих галузях економіки, бо з кожним роком сфери зацікавленості олігархії збільшуються, перекриваючи кисень усім іншим.

Всі блоги
Колонка автора
Всі колонки авторів
Петиції ВАП
ВИМАГАЄМО ІНДЕКСАЦІЇ НАШИХ ПЕНСІЙ!!!
2 Подробиці Подати пропозицію
Опитування
Чи дотримуєтесь Ви правил карантину?

У сусідній з Хмельниччиною області листоноша привласнила виплати пенсіонерам

Збільшити шрифт Зменшити шрифт
Надіслати
Друкувати

Пра­ців­ни­ця од­но­го із пош­то­вих від­ді­лень ко­лишнього Ко­рець­ко­го району, злов­жи­ва­ючи служ­бо­вим ста­но­ви­щем, прив­ласню­ва­ла пе­ред­ба­че­ні чин­ним за­ко­но­давс­твом од­но­ра­зо­ві вип­ла­ти пен­сі­оне­рам.

Пев­ні ка­те­го­рії пен­сі­оне­рів ма­ли от­ри­ма­ти гро­шо­ву до­по­мо­гу ще по­над рік то­му в су­мі ти­ся­ча гри­вень. Утім, не всі во­ло­ді­ли ін­форма­ці­єю про та­кі га­ран­то­ва­ні дер­жа­вою вип­ла­ти.

На те­ри­то­рії об­слу­го­ву­ван­ня 41-річ­на лис­то­но­ша, ко­рис­ту­ючись ураз­ли­вим ста­ном де­яких осіб, про­си­ла пос­та­ви­ти під­пис у ві­до­мос­ті й за от­ри­ма­ну пен­сію, і за од­но­ра­зо­ву вип­ла­ту. Од­нак, су­му ос­танньої злов­мисни­ця прив­ласню­ва­ла со­бі. До по­лі­ції із за­ява­ми звер­ну­ли­ся 9 пен­сі­оне­рів.

У рам­ках від­кри­то­го кри­мі­наль­но­го про­вад­ження, за ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­них не­об­хідних слід­чих дій, зок­ре­ма приз­на­че­но­го ком­плек­су ек­спер­тиз, слід­чі вста­но­ви­ли при­чет­ність 41-річ­ної лис­то­но­ші до трьох фак­тів прив­ласнен­ня май­на шля­хом злов­жи­ван­ня служ­бо­вим ста­но­ви­щем.

Ви­рі­шу­єть­ся пи­тан­ня про по­ві­дом­лення їй про пі­доз­ру. «Три­ва­ють по­даль­ші про­це­су­аль­ні дії що­до зіб­рання до­ка­зо­вої ба­зи і до­ве­ден­ня її ви­ни від­носно ін­ших по­тер­пі­лих осіб», — заз­на­чи­ли у по­лі­ції. На­га­да­ємо, що на Хмель­нич­чи­ні лис­то­но­ша прив­ласни­ла суб­си­дію од­но­сель­ця.

А на ла­ві під­судних опи­ни­ла­ся на­чаль­ни­ця пош­то­во­го від­ді­лен­ня, яка вкра­ла з ка­си по­над 36 000 грн.

Джерело:
До списку новин